Všeobecné podmínky hotelu

1. Pobyt považujeme za rezervovaný až připsáním zálohy ve výši 50% z celkové ceny pobytu na účet 180192846/0300. Upozorňujeme, že záloha je nevratná z důvodu rezervace kotce. Bez zaplacené zálohy je pobyt rezervován jen nezávazně.

2. V den ubytování psa předá zákazník provozovateli očkovací průkaz, nebo Euro pas s odčervením a platným očkováním proti: psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, leptospiróza, parainfluenza a samozřejmě vzteklina. Pes musí být naočkován minimálně 30 dnů před nástupem do hotelu a revakcinace nesmí být starší než jeden rok. Průkaz zůstává po dobu ubytování psa u nás v hotelu.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo předat psa před ubytováním ke kontrole veterinárnímu lékaři v případě, že se vyskytne podezření na nemoc psa. Kontrolu hradí zákazník.

4. Pes nesmí být v době nástupu nakažen infekčním onemocněním a musí být před nástupem do hotelu zbaven parazitů vnitřních odčervením i vnějších (blechy, klíšťata) aplikací antiparazitních přípravků. Vzniklou škodu která vznikne psímu hotelu, naší chovatelské stanici, nebo třetím osobám nedodržením tohoto bodu bude zákazník povinen uhradit.

5. Ubytovat více psů stejného zákazníka do jednoho kotce je možné pouze s výslovným souhlasem zákazníka.

6. Ubytování se sjednává vždy na dobu určitou. Dohodou lze smlouvu o ubytování prodloužit, ale pouze v případě, že je v hotelu volné místo.

7. Provozovatel se zavazuje ubytovat psa v řádně upraveném a čistém kotci podle rezervace v hotelu Na Špici.

8. Psa převezme provozovatel na základě smlouvy o ubytování v areálu psího hotelu (pokud není dohodnuto jinak). Při sepsání smlouvy o ubytování je nutné předložit občanský průkaz zákazníka a očkovací průkaz psa.

9. Krmivo pro psa (granulované) je zákazník povinen předat v odpovídajícím množství. Požadujeme krmivo dodané od zákazníka na které je pes zvyklý, předcházíme tím vzniku zažívacích potíží. V případě dohody zajistí krmivo provozovatel na náklady zákazníka. Ubytovaným psům nevyvařujeme, nepřipravujeme syrovou stravu, atd. Krmivo se podává 2x denně popř. dle pokynů zákazníka.

10. Venčení probíhá 3x za den (ráno, kolem poledne a k večeru) v našem areálu pokud nebude dohodnuto jinak.

11. Pokud by v průběhu ubytování došlo k poranění, nebo onemocnění psa, zajistí provozovatel
pro psa veškerou veterinární péči na náklady zákazníka (pokud nebude vina na straně provozovatele). Provozovatel je povinen onemocnění psa zákazníkovi oznámit v případě, že sdělí telefonní číslo. V případě, že nebude možno se se zákazníkem ani kontaktní osobou spojit, má se za to, že zákazník souhlasí s postupem uvedeným v tomto bodě.

12. Provozovatel neodpovídá za náhlé úmrtí psa způsobené zdravotními problémy, které nebyly v den předání zjevné, nebo nebyly dosud zjištěny, nebo na které zákazník neupozornil, nebo je zatajil.

13. Zákazník odpovídá za škody způsobené umístěným zvířetem, a to v plném rozsahu. V případě vzniklé škody je provozovatel povinen zajistit fotodokumentaci způsobené škody a zákazníkovi na požádání buď vzniklou škodu přímo ukázat, či předložit fotodokumentaci celé události. Zákazník musí nahradit způsobenou škodu finančním odškodněním.

14. V případě nadměrných hlasitých projevů ubytovaného psa mu bude nasazen elektronický obojek proti štěkání.

15. Zákazník je oprávněn požadovat, aby mu byl pes vrácen před uplynutím sjednané doby ubytování. V takovém případě je zákazník povinen zaplatit cenu pobytu za celé rezervované období.

16. Zákazník je povinen svého psa vyzvednout v hotelu v předem dohodnutém termínu. V případě, že si zákazník nevyzvedne psa ve sjednaný den, bude účtována 100% přirážka za každý započatý den ubytování po tomto termínu a s tím spojené další náklady na krmivo, ošetření zvířete, atd. Nevyzvedne-li si zákazník psa v den ukončení doby ubytování, vyzve jej provozovatel k vyzvednutí v náhradním termínu. Po uplynutí náhradního termínu, nebo v případě, že se zákazníka nepodaří zkontaktovat, bude vše vymáháno právní cestou.

17. Denní sazba za ubytování psa je účtována dle příslušného ceníku. Cena pobytu musí být vyrovnána nejpozději v den přijetí psa do hotelu (platba v hotovosti) při podpisu smlouvy.

18. Při vyzvednutí psa mohou být účtovány ještě další poplatky (například za znečišťování zařízení hotelu, háravou fenu, veterinární ošetření, apod.) Odměna za ubytování nezahrnuje náklady na veterinární ošetření, jehož potřeba vznikla bez zavinění provozovatele a další případné nezbytné náklady. Náklady na veterinární ošetření a s tím spojené výdaje se zavazuje zákazník uhradit při převzetí psa.

19. V případě znečišťování zařízení hotelu (vykonávání potřeby do kotce) bude účtován k ceně pobytu poplatek za úklid dle ceníku.

20. Háravé feny nejsou do hotelu přijímány. Pokud fena začne hárat v průběhu pobytu, bude zákazníkovi naúčtován poplatek za dny, které v hotelu "prohárala".

21. Provozovatel si vyhrazuje právo nepřijmout psa zejména z důvodu, jeví-li známky nemoci či zvýšené agresivity, psa nenaočkovaného podle 2. bodu těchto všeobecných podmínek, psa napadeného parazity, nenačipovaného psa, háravou a březí fenu, štěně do 6.měsíců věku. V případě nepřijmutí psa z těchto důvodů se zaplacená rezervační záloha zákazníkovi nevrací.

22. Standardně přijímáme a vydáváme psy z hotelu po dohodě každý den od 8.00 hodin do 20.00 hodin. Od 6.00 hodin do 8.00 hodin a od 20.00 hodin do 22.00 hodin za příplatek 100 kč. Nemáme pevně stanovenou otevírací dobu a proto je vždy nutné zavolat předem a dohodnout konkrétní čas.

23. Každý pes, kterého přijmeme do hotelu musí být označen čipem. Nesplněním této zákonné čipové povinnosti se zákazník zavazuje uhradit provozovateli veškeré sankce, které mohou být s tímto nedodržením spojené.

Vytvořte si webové stránky zdarma!